TUTKIMUS

Sääkirjoittamista Utöllä

Kokeellisen elämän käsikirja 
– luova yhteisöllinen kirjoittaminen vastauksena ympäristökriisiin

Kokeellisen elämän käsikirja on ilmastonmuutoksen vaikutusta yksilön kokemukseen tutkiva taiteellisen tutkimuksen tohtorintyöni Kuvataideakatemiaan. Tutkimuksen taiteellinen osa koostuu Sulamisvesissä-ääniteossarjasta ja Feeling the Climate: A Musical Discussion -keskustelutilaisuudesta (2018), Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjoittamisen työpajoista ja opetusmateriaalista (2018–2022) sekä Minun ilmastotaitoni -yhteisötaideprojektista (2019–2021). Tutkimuksen kirjallinen osa, tutkimusjulkaisu Kokeellisen elämän käsikirja, tarkastelee luovaa yhteisöllistä kirjoittamista keinona ympäristökriisin käsittelyyn.

Sulamisvesissä-ääniteossarjassa käsittelen omakohtaisesti ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita ja kehollisia kokemuksia, dialogissa ilmastotutkijan sekä Utön saaren sääolosuhteiden kanssa. Ääniteossarja toimii keskustelunavauksena, joka kutsuu kuuntelemaan kanssaihmisen kokemusta ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutos minussa -työpajoissa osallistujat pääsevät käsittelemään omaa kokemustaan ilmastonmuutoksesta luovan kirjoittamisen menetelmin. Työpajoissa herkistytään sääilmiöiden kokemiselle kehossa, käsitellään ilmastonmuutoksen herättämiä ajatuksia ja tunteita sekä visioidaan kestävää tulevaisuutta. Kokoan harjoituksista verkko-opetusmateriaalin, joka soveltuu esimerkiksi äidinkielenopettajien ja ilmastokasvattajien työn tueksi.

Tutkimukseni yhteisötaiteellisessa osassa etenen ympäristöahdistuksen käsittelystä toimintaan. Minun ilmastotaitoni -yhteisötaideprojektissa tutustun suomalaisiin, jotka pyrkivät harjoittamaan kestävää elämäntapaa muuttuvissa ilmasto-oloissa. Opettelen kestävän elämäntavan taitoja heidän opastuksellaan ja äänitän radiodokumenttisarjan sekä tuotan verkkomateriaaleja kokemuksesta.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja globaaliin ympäristökatastrofiin sopeutuminen edellyttävät elämäntapamme radikaalia muuttumista resurssiviisaaseen, omavaraisempaan ja paikallistalouksia vahvistavaan suuntaan. Juuri kokemuksen muutos, rutiineista luopuminen ja uuden opettelu, on kuitenkin usein kaikkein vaikeinta. Ympäristötutkija Panu Pihkalan mukaan ympäristöahdistus voi vaikuttaa yksilöön lamauttavasti. Ilmastoviestinnän olisi tarjottava keinoja tunteiden käsittelyyn, voimaantumiseen ja osallisuuteen. Tarvitsemme kokemusten jakamista, rohkaisevia tarinoita ja lohdullisia sanoja, jotta löydämme henkilökohtaiset merkityksemme ja syyn jatkaa haasteellisissakin oloissa.

Tutkimuskysymykseni on, miten kestävän elämäntavan opettelua voi tukea luovan yhteisöllisen kirjoittamisen menetelmin nykytaiteen kontekstissa. Luovalla yhteisöllisellä kirjoittamisella tarkoitan fiktion tuottamista vuorovaikutuksessa ympäröivän inhimillisen ja ei-inhimillisen kanssa, kuten paikkasidonnaisesti tietyssä ympäristössä ja säätilassa kirjoitettuja tekstejä sekä yhteisöllisesti ryhmässä kirjoitettuja tekstejä. Lähestyn luovaa kirjoittamista sekä tunteiden että toiminnan näkökulmasta: kirjoittaminen tekee tilaa tunteiden kohtaamiselle nykyhetkessä mutta mahdollistaa myös tulevan toiminnan suunnittelun.

Tutkimukseni metodologisena lähtökohtana hyödynnän kulttuurintutkija Astrida Neimanisin posthumanistista feminististä fenomenologiaa, jossa ihmiskeho koetaan luonnonprosessien läpikulkupaikkana. Ympäristöahdistuksen käsittelyä lähestyn muun muassa ympäristöfilosofi Joanna Macyn sekä ympäristötutkija Panu Pihkalan kirjoitusten avulla.

Tutkimukseni keskeisin taustateoria on filosofi Antti Salmisen näkemys kokeellisuudesta. Ympäristökriisin aikakaudella kokeellisuus ei ole enää pelkkä taiteen muotokielen ominaisuus vaan sidoksissa elämämme perusedellytyksiin kokonaisvaltaisesti. Maailman öljyntuotannon käännyttyä laskuun tuleva kokeellinen taide on väistämättä ”jälkifossiilista”, mikä muuttaa niin taiteen tekemisen tapoja, instituutioita kuin taiteen käsittelemiä peruskokemuksiakin. Ympäristökriisin mullistamissa oloissa ollaan siirtymässä kokeelliseen elämään, jossa esimerkiksi kestäviä viljelymenetelmiä on etsittävä dialogissa muuttuvien sääolosuhteiden kanssa. Tutkimuksessani kartoitankin toisaalta tulevan kokeellisen elämän ehtoja jälkifossiilisen ajan koittaessa, toisaalta kehitän kokeellista kirjoittamista, joka tässä ja nyt pyrkii reagoimaan ympäristökriisiin.

Tutkimustani tukevat Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen keskustoimikunta sekä Taideyliopisto.

Kuva: Kaisa Kortekallio

Tutkimuksen tietosuojailmoitus Kestävän kulttuurin arkisto -työpajaan osallistujille:

tietosuojailmoitus

Tutkimuksen tietosuojailmoitus Opettajana ympäristökriisin keskellä – taide muutosvoimana ja voimavarana -koulutuspäiviin osallistujille:

tietosuojailmoitus

Tutkimuksen tietosuojailmoitus Minun ilmastotaitoni -yhteisötaideprojektiin osallistujille:

tietosuojailmoitus

Tutkimuksen tietosuojailmoitus Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjottamisen kurssin osallistujille:

tietosuojailmoitus

Tutkimuksen suostumuslomake Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjottamisen kurssin osallistujille:

suostumuslomake

Tutkimuksen tietosuojailmoitus Sulamisvesissä-ääni-installaation osallistujille:

tietosuojailmoitus

Comments are closed.