TUTKIMUS

Sääkirjoittamista Utöllä

Luova yhteisöllinen kirjoittaminen voimavarana ympäristökriisissä

Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan tekemässäni taiteellisen tutkimuksen väitöstyössä Luova yhteisöllinen kirjoittaminen voimavarana ympäristökriisissä (työnimi) kehitän luovan kirjoittamisen ja äänitaiteen menetelmiä ympäristökriisin yhteisölliseen käsittelyyn. Luova kirjoittaminen on menetelmänä ollut pitkään sivuroolissa kirjallisuuslähtöisessä ympäristöpedagogiikassa ja sen monet mahdollisuudet ansaitsisivat enemmän huomiota. Tutkimukseni on ensimmäinen luovan kirjoittamisen vaikutusta ympäristötunteisiin tarkasteleva suomalainen väitöstutkimus. Tutkimukseni tuloksia voivat hyödyntää paitsi toiset tutkijat ja taiteilijat myös eri alojen opettajat ja kasvattajat, kuten ympäristökasvattajat, taidekasvattajat, luovan kirjoittamisen ja kirjallisuusterapian opettajat sekä tunnetaitokouluttajat.

Vuosina 2018–2022 julkaisin väitöstyöni taiteelliset ja pedagogiset osat: Ilmastonmuutos minussa -projektissa toteutin ääniteoksia ja ääni-installaation ilmastonmuutoksen kehollisesta kokemisesta sekä kehitin ympäristötunteiden käsittelyyn sopivia luovan kirjoittamisen työpajoja ja avoimesti käytettävissä olevan verkko-opetusmateriaalin www.climatechangeinme.fi. Minun ilmastotaitoni -yhteisötaideprojektissa tutustuin suomalaisiin, jotka pyrkivät harjoittamaan kestävää elämäntapaa muuttuvissa ilmasto-oloissa. Toteutin keräämäni aineiston pohjalta radiodokumentin, verkkodokumentin ja äänikävelyesityksen sekä kehitin kestävän elämäntavan opetteluun kannustavan luovan kirjoittamisen työpajakonseptin.

Nyt työn alla olevassa väitöstyöni kirjallisessa osassa Luova yhteisöllinen kirjoittaminen voimavarana ympäristökriisissä (työnimi) tarkastelen teoriapohjaisesti ja empiirisen aineiston avulla luovan kirjoittamisen ja äänitaiteen mahdollisuuksia ympäristötunteiden käsittelyn ja kestävän elämäntavan opettelun tukena. Olen kerännyt ohjaamistani työpajoista aineistoa kyselylomakkeella ja havainnoinut, miten ympäristötunteiden kohtaamista voi tukea luovan yhteisöllisen kirjoittamisen menetelmin. Aineistoni osoittaa, että luova kirjoittaminen voi helpottaa vaikeiden ympäristötunteiden kohtaamista, tehdä ympäristötunteista sosiaalisesti hyväksytympiä sekä vahvistaa osallistujien motivaatiota ympäristövaikuttamiseen.

Keräämäni teksti- ja haastatteluaineiston pohjalta olen tutkimustyöni aikana luonut myös ääniteoksia, jotka kutsuvat ympäristötunteiden kollektiiviseen kuuntelemiseen. Kehittämäni kehollisen kuuntelemisen menetelmät, kuten sulavan jään äänien kollektiivinen kuunteleminen tai myötävärähtely ei-inhimillisen luonnon kanssa yhteisen ääni-improvisaation keinoin, mahdollistavat vaikeasti sanallistettavien tuntemusten äärelle pysähtymisen.

Ilmastokatastrofiin sopeutuminen edellyttää elämäntapamme radikaalia muuttumista resurssiviisaaseen, omavaraisempaan ja paikallistalouksia vahvistavaan suuntaan. Juuri kokemuksen muutos, rutiineista luopuminen ja uuden opettelu, on kuitenkin usein kaikkein vaikeinta. Ympäristötutkija Panu Pihkalan mukaan ympäristöahdistus voi vaikuttaa yksilöön lamauttavasti. Ilmastoviestinnän olisi tarjottava keinoja tunteiden käsittelyyn, voimaantumiseen ja osallisuuteen. Tunteiden yhteisöllinen käsittely ja kriiseihin varautuminen kasvattavat yksilön resilienssiä eli kykyä säilyttää muutosten keskellä riittävä toimintakyky ja elämänlaatu.

Tutkimukseni täydentää ilmastonmuutosta koskevaa mediakeskustelua tuomalla äänitaiteen ja luovan kirjoittamisen menetelmät avuksi yksilön kokemuksen käsittelyyn. Kehitän ääniteoksia ja työpajakonsepteja, joiden avulla ympäristötunteita ja elämäntavan muutosta voi käsitellä yhteisöllisesti. Tutkimusten mukaan ympäristöahdistus voi kääntyä voimavaraksi, mikäli yksilö löytää riittävästi aikaa ja tilaa tunteiden käsittelyyn sekä riittävästi toimintamahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Tutkimuskysymykseni on, miten kestävän elämäntavan opettelua voi tukea luovan yhteisöllisen kirjoittamisen menetelmin nykytaiteen kontekstissa. Luovalla yhteisöllisellä kirjoittamisella tarkoitan fiktion tuottamista vuorovaikutuksessa ympäröivän inhimillisen ja ei-inhimillisen kanssa, kuten paikkasidonnaisesti tietyssä ympäristössä ja säätilassa kirjoitettuja tekstejä sekä yhteisöllisesti ryhmässä kirjoitettuja tekstejä. Lähestyn luovaa kirjoittamista sekä tunteiden että toiminnan näkökulmasta: kirjoittaminen tekee tilaa tunteiden kohtaamiselle nykyhetkessä mutta mahdollistaa myös tulevan toiminnan suunnittelun. Ilmastotaitojen opettelu lisää toiveikkuutta ja kokemusta omista vaikutusmahdollisuuksista.

Tutkimukseni teoreettisena pohjana hyödynnän tuoreita kansainvälisiä psykologisia tutkimuksia ympäristötunteista, kirjallisuusterapeuttista tutkimusta ja äänitaiteen teoriaa. Tutkimukseni laajempi taustateoria on filosofi Antti Salmisen näkemys kokeellisuudesta. Ympäristökriisin aikakaudella kokeellisuus ei ole enää pelkkä taiteen muotokielen ominaisuus vaan sidoksissa elämämme perusedellytyksiin kokonaisvaltaisesti. Ilmastonmuutos ja maailman öljyntuotannon kääntyminen laskuun muuttavat niin taiteen tekemisen tapoja, instituutioita kuin taiteen käsittelemiä peruskokemuksiakin. Ympäristökriisin mullistamissa oloissa ollaan siirtymässä kokeelliseen elämään, jossa esimerkiksi kestäviä viljelymenetelmiä on etsittävä dialogissa muuttuvien sääolosuhteiden kanssa. Tutkimuksessani kehitän erilaisten kokeellisten järjestelyjen avulla luovan kirjoittamisen ja äänitaiteen menetelmiä, jotka tukevat ympäristökriisin kohtaamisessa.

Tutkimustani ovat tukeneet Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Niilo Helanderin säätiö, Taiteen keskustoimikunta sekä Taideyliopisto.

Kuva: Kaisa Kortekallio

Tutkimuksen tietosuojailmoitus Kestävän kulttuurin arkisto -työpajaan osallistujille:

tietosuojailmoitus

Tutkimuksen tietosuojailmoitus Opettajana ympäristökriisin keskellä – taide muutosvoimana ja voimavarana -koulutuspäiviin osallistujille:

tietosuojailmoitus

Tutkimuksen tietosuojailmoitus Minun ilmastotaitoni -yhteisötaideprojektiin osallistujille:

tietosuojailmoitus

Tutkimuksen tietosuojailmoitus Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjottamisen kurssin osallistujille:

tietosuojailmoitus

Tutkimuksen suostumuslomake Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjottamisen kurssin osallistujille:

suostumuslomake

Tutkimuksen tietosuojailmoitus Sulamisvesissä-ääni-installaation osallistujille:

tietosuojailmoitus

Comments are closed.